Kartki Podręczniki Przewodniki Usługi

Dariusz Pietrzyk
„Zintegrowany kurs języka VBA – część I.
Podstawy programowania – operacje na danych w MS Excel” (spis treści)

Wprowadzenie

Do kogo podręcznik jest adresowany?

Czego się nauczysz z tego podręcznika?

Jak możesz używać tego podręcznika?

Cel kursu

Kurs jako wprowadzenie do programowania

Porządek omawianego materiału

Język VBA a różne wersje MS Excel

O autorze

Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

Co to jest makro (procedura/program)?

Język VBA

Zastosowanie makr

Sposoby tworzenia makr

Przygotowanie do tworzenia makr

Rejestracja (nagrywanie) i uruchamianie makr

Aby włączyć wstęgę z obsługą makr (wer. 2007)

Aby włączyć wstęgę z obsługą makr (wer. 2010)

Aby ustawić poziom zabezpieczeń (wer. XP/2003)

Aby ustawić poziom zabezpieczeń (wer. 2007/2010)

Aby zarejestrować makro (wer. XP/2003)

Aby zarejestrować makro (wer. 2007/2010)

Aby uruchomić makro (sposób uniwersalny)

Aby zmodyfikować kod makra

Aby usunąć makro

Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza

Aby wstawić do arkusza przycisk uruchamiający makro

Aby przypisać do makra skrót klawiszowy

Paski narzędziowe

Aby uaktywnić skoroszyt makr osobistych (personal.xls)

Aby szybko przełączyć się do okna edytora VBA

Aby utworzyć własny pasek narzędziowy (wer. XP/2003)

Aby utworzyć własną wstęgę/pasek narzędziowy (wer. 2010)

Aby podpiąć makro do przycisku na pasku narzędziowym (wer. XP/2003)

Aby dodać przycisk uruchamiający makro do paska „Szybki dostęp” (wer. 2007/2010)

Edycja i zarządzanie kodem VBA

Okno edytora VBA

Moduły VBA (ang. modules)

Aby utworzyć nowy moduł

Aby zmienić nazwę modułu

Aby przejść do edycji kodu w wybranym module

Aby szybko przełączyć się między otwartymi modułami

Aby zamknąć podgląd aktywnego modułu

Aby usunąć moduł

Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA

Aby wyeksportować moduł

Aby zaimportować moduł z pliku zewnętrznego

Edycja kodu VBA

Aby szybko odnaleźć procedurę w module

Aby przeskoczyć w kodzie do początku następnej procedury

Aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie

Aby ustalić podstawowe parametry działania edytora VBA

Znaczenie kolorów w edytorze VBA

Wstęp do programowania

Jakość kodu

Procedury i funkcje

Aby utworzyć procedurę

Zmienne i stałe

Aby wymusić jawną deklarację zmiennych

Aby zadeklarować zmienną

Aby zadeklarować stałą

Aby wyświetlić wyniki działania procedury w oknie dialogowym (przykład programu)

Typy danych VBA

Typy liczbowe

Pozostałe typy

Operatory

Operator przypisania

Operatory arytmetyczne

Operator sklejania tekstów

Operatory porównania

Operatory logiczne

Testowanie programów

Uruchamianie krokowe

Aby przetestować działanie procedury krok po kroku

Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)

Aby wyniki przetwarzania skierować do panelu „Immediate”

Czujki – śledzenie wartości zmiennych

Aby szybko dodać czujkę dla zmiennej

Aby włączyć/wyłączyć okno z czujkami

Aby dodać czujkę

Aby usunąć czujkę

Aby śledzić wszystkie zmienne lokalne

Przetwarzanie tekstów

Sklejanie tekstów (konkatenacja)

Aby połączyć ciąg znaków

Aby przełamać wiersz tekstu w kodzie

Aby przełamać wynikowy wiersz tekstu (np. w oknie komunikatu)

Aby dodać do tekstu wynikowego znaki specjalne (np. cudzysłów)

Funkcje przetwarzające ciągi znaków

Aby sprawdzić ilość znaków w tekście (funkcja „Len”)

Aby pobrać początek tekstu (funkcja „Left”)

Aby pobrać koniec tekstu (funkcja „Right”)

Aby pobrać środkowy fragment tekstu (funkcja „Mid”)

Aby usunąć zbędne spacje z początku i końca tekstu (funkcja „Trim”)

Aby zamienić tekst na wielkie litery (funkcja „UCase”)

Aby zamienić tekst na małe litery (funkcja „LCase”)

Aby znaleźć tekst w ciągu znaków (funkcja „InStr”)

Aby sprawdzić, czy znak jest cyfrą (funkcja „IsNumeric”)

Aby ustalić sposób porównywania tekstów („Option Compare Binary/Text”)

Sterowanie przetwarzaniem danych – instrukcje warunkowe i pętle

Instrukcja warunkowa (If … Then)

Aby obsłużyć tylko warunek prawdziwy tylko jedną instrukcją

Aby obsłużyć tylko warunek prawdziwy więcej niż jedną instrukcją

Aby użyć warunku złożonego

Aby obsłużyć warunek prawdziwy lub fałszywy

Aby obsłużyć tylko jeden ze sprawdzanych po kolei warunków

Instrukcja wyboru („Select Case”)

Aby użyć instrukcji „Select Case”

Pętla z licznikiem („For … Next”)

Aby użyć pętli „For … Next”

Aby zmieniać licznik pętli o wartość inną niż 1

Aby użyć w pętli osobnego licznika wewnętrznego

Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)

Aby użyć pętli „For Each … In … Next”

Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)

Aby użyć pętli „Do … Loop”

Aby użyć pętli „Do … Loop” z warunkiem na początku

Aby użyć pętli „Do … Loop” z warunkiem „While”

Pętla „While … Wend”

Aby użyć pętli „While … Wend”

Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

Aby przerwać działanie pętli, procedury lub funkcji

VBA w arkuszu kalkulacyjnym

Własności i metody obiektów

Hierarchia obiektów w MS Excel

Składnia obiektowa

Aby użyć metody lub własności obiektu

Klasy i kolekcje obiektów

Operacje na aktywnej komórce

Wartość komórki (właściwość „Value”)

Aby pobrać wartość komórki

Aby wpisać wartość do komórki

Tekst wyświetlany w komórce (właściwość „Text”)

Aby pobrać tekst wyświetlany w komórce

Formatowanie komórki z użyciem stylu (właściwość „Style”)

Aby sformatować komórkę z użyciem stylu

Czyszczenie komórki (grupa metod „Clear”)

Aby wyczyścić komórkę

Adres komórki (właściwość „Address”)

Aby sprawdzić adres komórki

Współrzędne komórki (właściwości „Row” i „Column”)

Aby sprawdzić numer wiersza i numer kolumny dla komórki

Podsumowanie głównych właściwości i metod dla komórki

Nawigacja względem aktywnej komórki

Właściwość „Offset”

Metoda „Activate”

Aby przejść do innej komórki

Aby pobrać wartość z komórki poniżej

Odwołania do komórek i obszarów

Obszar arkusza (obiekt „Range”)

Zaznaczanie obszarów (metoda „Select” i obiekt „Selection”)

Aby zaznaczyć komórkę o znanym adresie

Aby zaznaczyć obszar o znanym adresie

Aby zaznaczyć obszar o znanym adresie początku i końca zakresu

Aby zaznaczyć obszar nieciągły

Zaznaczanie obszarów – podsumowanie

Kolumny i wiersze (obiekty „Column” i „Row”)

Aby zaznaczyć kolumnę o znanej nazwie

Aby zaznaczyć kolumnę o znanym numerze

Aby sprawdzić, czy kolumna jest ukryta (właściwość „Hidden”)

Aby dopasować szerokość zaznaczonych kolumn do ich zawartości (metoda „AutoFit”)

Aby zaznaczyć wiersz o numerze

Aby zaznaczyć kilka wierszy leżących obok siebie

Aby dopasować wysokość zaznaczonych wierszy do zawartości (metoda „AutoFit”)

Aby ustalić wysokość zaznaczonych wierszy (właściwość „RowHeight”)

Aby policzyć wiersze w arkuszu (właściwość „Count”)

Aby policzyć kolumny w arkuszu (właściwość „Count”)

Kolumny i wiersze – podsumowanie

Odwołanie do komórki za pomocą współrzędnych

Aby odwołać się przez współrzędne do komórki w arkuszu

Aby odwołać się przez współrzędne do komórki w zaznaczonym obszarze

Odwołanie do komórki o podanych współrzędnych – podsumowanie

Pobieranie danych od użytkownika

Wprowadzanie danych przez użytkownika (metoda „InputBox”)

Aby pobrać dane od użytkownika

Konwersja typów danych

Aby skonwertować tekst na typ „Date” (funkcja „CDate”)

Skorowidz