Kartki Podręczniki Przewodniki Usługi

Dariusz Pietrzyk
„Zintegrowany kurs języka VBA – część 2.
MS Excel – arkusze, zeszyty, pliki” (spis treści)

Wprowadzenie

Do kogo kurs jest adresowany?

Czego się nauczysz z tego podręcznika?

Jak możesz używać tego podręcznika?

Porządek omawianego materiału

O autorze

Funkcje definiowane przez użytkownika

Działanie funkcji

Używanie funkcji w formułach MS Excel

Używanie funkcji w kodzie VBA

Tworzenie własnych funkcji

Aby przygotować kod funkcji

Aby użyć własnej funkcji w podprocedurze

Aby użyć własnej funkcji w arkuszu kalkulacyjnym

Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi

Aby utworzyć funkcję z argumentami opcjonalnymi

Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji

Aby utworzyć dodatek z własnymi funkcjami (XP/2003)

Aby uaktywnić (włączyć) dodatek użytkownika (XP/2003)

Aby utworzyć dodatek z własnymi funkcjami (2007)

Aby uaktywnić (włączyć) dodatek użytkownika (2007)

Aby utworzyć dodatek z własnymi funkcjami (2010)

Aby uaktywnić (włączyć) dodatek użytkownika (2010)

Aby odinstalować dodatek użytkownika (do wer. 2003)

Aby odinstalować dodatek użytkownika (wer. 2007)

Aby odinstalować dodatek użytkownika (2010)

Formuły – struktura obliczeń w arkuszu

Adresowanie względne w formułach

Wpisywanie formuł do komórek arkusza

Aby zapisać w komórce formułę z użyciem adresowania względnego

Aby zapisać w komórce formułę z użyciem funkcji arkuszowej

Zestawienie właściwości dotyczących formuł wpisywanych do komórki

Arkusze

Odwołania do arkuszy

Aby sprawdzić ilość arkuszy w zeszycie

Aby odwołać się do arkusza przez numer

Aby sprawdzić numer aktywnego arkusza

Aby sprawdzić nazwę aktywnego arkusza

Aby odwołać się do arkusza przez nazwę

Aby zmienić nazwę arkusza

Zabezpieczanie arkuszy

Aby sprawdzić, czy arkusz jest ukryty

Aby ukryć arkusz

Aby odkryć arkusz

Aby włączyć ochronę arkusza (z hasłem)

Aby wyłączyć ochronę arkusza (z hasłem)

Odwołania do arkuszy oraz zabezpieczanie arkuszy – podsumowanie

Tworzenie i usuwanie arkuszy

Aby wstawić (utworzyć nowy) arkusz

Aby wstawić arkusz określonego typu

Aby wstawić nowy arkusz przed wskazanym arkuszem

Aby wstawić arkusz na początku zeszytu

Aby wstawić arkusz na końcu zeszytu

Aby wstawić arkusz o podanej nazwie (możliwość 1.)

Aby wstawić arkusz o podanej nazwie (możliwość 2.)

Aby wstawić arkusz o podanej nazwie (możliwość 3.)

Aby usunąć wybrany arkusz

Tworzenie i usuwanie arkuszy – podsumowanie

Zeszyty

Operacje na aktywnym zeszycie

Aby pobrać nazwę aktywnego zeszytu

Aby pobrać ścieżkę do zeszytu

Aby pobrać ścieżkę i nazwę zeszytu (zapisanego wcześniej)

Aby utworzyć nowy zeszyt

Aby zapisać zeszyt pod podaną nazwą

Aby sprawdzić bieżący (domyślny) katalog

Aby zmienić bieżący katalog

Aby utworzyć katalog

Aby zapisać zeszyt w podanym katalogu

Aby zapisać zeszyt (w jego domyślnej lokalizacji)

Aby zamknąć zeszyt

Operacje na aktywnym zeszycie – podsumowanie

Operacje na wybranym zeszycie

Aby otworzyć zeszyt o podanej nazwie

Aby zamknąć wybrany zeszyt

Aby zamknąć zeszyt z zapisaniem zmian

Aby uaktywnić wybrany zeszyt

Aby wyświetlić zawartość wybranego katalogu

Operacje na wybranym zeszycie – podsumowanie

Inne przydatne operacje na zeszytach

Aby włączyć ochronę zeszytu

Aby wyłączyć ochronę zeszytu

Aby ustawić hasło zabezpieczające zeszyt przed otwarciem

Aby usunąć hasło zabezpieczające zeszyt

Aby wysłać zeszyt jako załącznik

Aby zapisać zeszyt jako szablon

Aby utworzyć nowy zeszyt na bazie wybranego szablonu

Inne przydatne operacje na zeszytach – podsumowanie

Zdarzenia dla arkusza i zeszytu

Miejsce przechowywania procedur obsługi zdarzeń arkuszy i zeszytów

Składnia instrukcji sterującej procedurą obsługi zdarzenia

Zdarzenia dla arkusza

Aby oprogramować zdarzenie dla arkusza

Activate – uaktywnienie arkusza

BeforeDoubleClick – dwuklik na komórce arkusza

BeforeRightClick – kliknięcie na komórce prawym przyciskiem

Calculate – przeliczenie arkusza

Change – zmiana wpisu w komórce

Deactivate – wyjście z arkusza

FollowHyperlink – kliknięcie na hiperłączu

SelectionChange – zaznaczenie komórki

Inne zdarzenia dla arkusza

Zdarzenia dla zeszytu

Aby oprogramować zdarzenie dla zeszytu

Activate – uaktywnienie zeszytu

AddinInstall – instalacja zeszytu jako dodatku

AddinUninstall – odinstalowanie dodatku

AfterSave – po zapisaniu zeszytu

BeforeClose – przed zamknięciem zeszytu

BeforePrint – przed wydrukiem

BeforeSave – przed zapisem zeszytu

Deactivate – przejście do innego zeszytu

NewChart – tworzenie wykresu

NewSheet – dodanie arkusza

Open – otwarcie zeszytu

SheetActivate – uaktywnienie dowolnego arkusza

SheetBeforeDoubleClick – dwuklik na dowolnej komórce w zeszycie

SheetBeforeRightClick – kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dowolnej komórce w zeszycie

SheetCalculate – przeliczenie dowolnej formuły w zeszycie

SheetChange – zmiana wpisu w dowolnej komórce zeszytu

SheetDeactivate – wyjście z dowolnego arkusza

SheetFollowHyperlink – kliknięcie na dowolnym hiperłączu w zeszycie

SheetSelectionChange – zaznaczenie dowolnej komórki w zeszycie

Zdarzenia związane z importem i eksportem danych do XML

Zdarzenia związane z tabelami przestawnymi

Pozostałe zdarzenia dla zeszytu

Wykrywanie i usuwanie błędów

Najczęściej występujące rodzaje błędów i sposoby ich eliminacji

Przechwytywanie i obsługa błędów run-time

Aby obsłużyć lokalny błąd run-time

Aby obsłużyć błąd run-time (w całym programie)

Przydatne mechanizmy i konstrukcje

Optymalizacja działania procedur za pomocą właściwości ScreenUpdating

Aby tymczasowo wyłączyć odświeżanie zawartości ekranu

Pomiar czasu wykonywania operacji (funkcja Timer)

Aby dokonać pomiaru czasu wykonywania operacji

Zabezpieczanie kodu

Aby zabezpieczyć projekt przed przeglądaniem i modyfikacją

Aby procedury i funkcje modułu nie były dostępne w innych otwartych zeszytach

Użycie wskaźników dla pojedynczych obiektów (instrukcja Set)

Aby szybko odwoływać się do wybranego obiektu (np. zeszytu)

Uruchamianie okien dialogowych aplikacji

Aby uruchomić wbudowane okno dialogowe (np. Otwórz)

Uruchomienie innej aplikacji

Aby uruchomić aplikację zewnętrzną (instrukcja Shell)

Dodatki

Przydatne okna aplikacji (wybór)

Przydatne właściwości aplikacji – informacje o aplikacji i jej działanie

ActivePrinter

AskToUpdateLinks

DisplayAlerts

Name

OperatingSystem

ScreenUpdating

TransitionMenuKey

UserName

Version

Przydatne właściwości aplikacji – okna

DisplayFormulaBar

DisplayFullScreen

DisplayScrollBars

DisplayStatusBar

FormulaBarHeight

Height

RollZoom

ShowWindowsInTaskbar

UsableHeight

UsableWidth

Width

WindowState

Przydatne właściwości aplikacji – opcje edycji

DecimalSeparator

DefaultSheetDirection

EditDirectlyInCell

MouseAvailable

MoveAfterReturn

MoveAfterReturnDirection

ThousandsSeparator

UseSystemSeparators

Przydatne właściwości aplikacji – opcje obliczania

CalculateBeforeSave

Calculation

Iteration

MaxChange

MaxIterations

ReferenceStyle

Przydatne właściwości aplikacji – pliki i katalogi

AlertBeforeOverwriting

DefaultFilePath

DefaultSaveFormat

DisplayRecentFiles

Path

PathSeparator

StartupPath

TemplatesPath

UserLibraryPath

Przydatne kolekcje dostępne na poziomie aplikacji

AddIns2

COMAddIns

CommandBars

Dialogs

RecentFiles

Toolbars

Workbooks

Skorowidz